Veel gestelde vragen voor CAO informatie

Vragen:
Is er een nieuwe CAO?

De looptijd van de huidige CAO is van 1 juli 2013 t/m 30 juni 2017

Leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging kunnen de CAO downloaden op het ledendeel van de website. Het is niet toegestaan uw loginnaam aan anderen te verstrekken. Dit geldt ook voor uw boekhouder of administrateur. Indien u dit toch doet behouden wij ons het recht voor om uw inlogcode te blokkeren.

Bent u geen lid van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging dan kunt u de CAO bestellen via onze webwinkel.

 


Is er een CAO boekje beschikbaar voor de CAO Schoentechniek 2013/2017

Ja er is een boekje voor de CAO Schoentechniek 2013/2017.

Dit is voor leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging te downloaden via het ledendeel. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig die uitsluitend aan leden wordt verstrekt. Daar kunt u als lid ook de overige CAO informatie downloaden. Het is niet toegestaan uw loginnaam aan anderen te verstrekken. Dit geldt ook voor uw boekhouder of administrateur. Indien u dit toch doet behouden wij ons het recht voor om uw inlogcode te blokkeren.

Geen lid dan kunt u het boekje bestellen in onze webwinkel


Hoeveel vrije dagen heeft iemand volgens de CAO Schoentechniek?

Volgens de CAO schoentechniek heeft iedere full-time werknemer 26 vrije dagen. Een parttime werknemer heeft dit aantal vrije dagen naar verhouding van de uren dat hij of zij werkt. Een oudere werknemer kan een aantal dagen extra hebben. Dit is afhankelijk van leeftijd en indienst treding. Bij indiensttreding bij de betreffende werkgever moet er aan een minimale diensttijd van 15 jaar worden voldaan. Er geldt een overgangsmaatregel in de Orthopedie.


Hoeveel bedraagt de premie voor het Sociaal fonds Schoenherstellersbedrijf?

De premie bedraagt nog steeds 0,25% voor werkgever en 0,25% voor werknemer. Totaal 0,5%.


Bestaat er een pensioenregeling in de schoenmakerij?

De schoenmakerij en de orthopedische schoentechniek hadden gezamenlijk een pensioenfonds t/m 31 december 2016. Voor meer informatie kunt u de website van het pensioenfonds hier raadplegen.

www.pensioenschoenmakerij.nl

Per 1 januari 2017 is het bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij opgegaan in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Alle informatie hierover treft u hier aan. De schoenmakerij heeft op de site van het BPF Detailhandel nog een onderdeel met aparte informatie.

Let op! De Schoenmakerij heeft nog wel een aparte regeling voor wat betreft de premieverdeling. Raadpleeg daarvoor hier ons nieuwsbericht.

 


Waar vind ik de premies voor de CAO Schoentechniek?

De verzamelde premies voor de CAO Schoentechniek kunt u vinden op ledendeel van onze website.
Met een inlogcode kunt u daar direct naar toe gaan als u hier klikt.


Hoe kom ik aan de CAO informatie?

Leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging worden steeds op de hoogte gesteld als er CAO informatie beschikbaar is.
Zij kunnen alle relevante gegevens downloaden op het ledendeel van deze website.

Het is niet toegestaan uw loginnaam aan anderen te verstrekken. Dit geldt ook voor uw boekhouder of administrateur. Indien u dit toch doet behouden wij ons het recht voor om uw inlogcode te blokkeren.

Niet leden of administratiekantoren kunnen de informatie bestellen via de webwinkel op deze site.


Wat is het salaris voor een leerling in de schoenmakerij?

Een leerling in de schoenmakerij valt in Loonschaal 1 A. Daar staat onder elkaar het woord minimum loon. De bedragen voor het minimumloon vindt u hier op de site van de rijksoverheid. Deze bedragen worden in prinicpe elk half jaar aangepast


Een werknemer gaat een week op vakantie, maar wordt na de eerste dag ziek. Hij meldt zich ziek bij de werkgever. Zijn de dagen na ziekmelding aan te merken als vakantie- of ziektedagen?

De hoofdregel is dat dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, niet worden aangemerkt als vakantiedagen, behalve als de werknemer daarmee instemt of als hij op vakantie gaat ondanks zijn ziekte.

Als een werknemer ziek wordt op vakantie, is het niet aan de werkgever om te bepalen of hij ziek is. Enkel een arts kan dit beoordelen. De werkgever moet op dit oordeel afgaan. Als de arts vindt dat de werknemer inderdaad ziek is, dan moeten deze dagen worden aangemerkt als ziektedagen. Het is verstandig om de interne regels rond ziekte tijdens vakantie duidelijk vast te leggen.


Hoe houd je een werknemer in dienst na bereiken AOW-leeftijd?

Wat zijn de mogelijkheden voor een werkgever om een werknemer in dienst te houden als deze de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, terwijl er een pensioenontslagbeding in het arbeidscontract is opgenomen?

Een pensioenontslagbeding houdt in dat de vaste arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd (of de overeengekomen pensioenleeftijd) heeft bereikt, of op een tijdstip daarna. Willen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst daarna voortzetten, dan kan dat voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

In het laatste geval heeft de werkgever wettelijk gezien de mogelijkheid om de werknemer aansluitend (een tussenpoos is niet nodig) zes keer een tijdelijk contract aan te bieden binnen maximaal vier jaar. Wordt hierna nog een contract aangegaan, dan is dat voor onbepaalde tijd.
Let wel op of de cao geen beperkingen oplegt. Staat daar bijvoorbeeld in dat er maximaal drie contracten in maximaal twee jaar mogelijk zijn, zonder dat er iets anders geldt voor AOW-gerechtigde werknemers, dan kan de werkgever geen gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt.

Een andere mogelijkheid om de oudere werknemer te behouden, is om schriftelijk overeen te komen dat het pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst zal worden geschrapt (mits de eventueel van toepassing zijnde cao dit toestaat). De werkgever kan dan te zijner tijd de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter.

Bron: AWVN


Een werknemer gaat uit dienst. Hoe om te gaan met de resterende vakantiedagen?

Meestal hebben werknemers tegen het einde van hun dienstverband nog een aantal vakantiedagen over. Het uitgangspunt is dat een werknemer de keuze heeft om die op te nemen voor het einde van het dienstverband of die bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst te laten uitbetalen.

De regels voor het opnemen van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband zijn niet anders dan de regels tijdens het dienstverband. Als de werknemer er voor kiest om de vakantiedagen op te nemen, is de werkgever in beginsel op grond van de wet verplicht de vakantiedagen vast te stellen naar de wensen van de werknemer. Dit is alleen anders als honorering van het verzoek om vakantie op te nemen, tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.

Een werkgever kan de werknemer in ieder geval niet verplichten om voor het einde van het dienstverband de resterende vakantiedagen op te nemen. Als de werkgever de werknemer voor het einde van het dienstverband eenzijdig vrijstelt van werkzaamheden, dan kan de werkgever hiervoor geen vakantiedagen afschrijven.

Resteren er bij het einde van het dienstverband nog vakantiedagen, dan is de werkgever verplicht deze uit te betalen. De werkgever moet de werknemer in dat geval ook een schriftelijke verklaring verstrekken waaruit blijkt hoeveel vakantiedagen zijn uitbetaald. De werknemer kan dan bij de nieuwe werkgever voor deze dagen onbetaald verlof opnemen.

Bron:AWVN
Terug